• ALGEMENE VOORWAARDEN (alle producten / diensten vermeld op de website van Sport en Fun Verhuur)

  Artikel 1 Definities
  1. Met ‘opdrachtgever’ of ‘huurder’ wordt bedoeld: de natuurlijke of (privaatrechtelijke) rechtspersoon die met Sport en Fun Verhuur een overeenkomt wenst af te sluiten of afgesloten heeft.

  Artikel 2 Algemeen
  1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Sport en Fun Verhuur en een opdrachtgever, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
  2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Sport en Fun Verhuur, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
  3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk/ mail zijn overeengekomen.
  4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
  5. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige
  bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Sport en Fun Verhuur en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zover mogelijk het
  doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.

  Artikel 3 overeenkomst met derden partijen

  1. Met derden partijen wordt bedoelt bedrijven waarmee Sport en Fun Verhuur een verbintenis aangaat ter ondersteuning of (gelijkwaardige) samenwerking project of periode (on)bepaalde tijd. Deze verbintenis ofwel overeenkomst wordt gesloten schriftelijk of per email. Alle facturen met vermelding van Algemene Voorwaarden en omschrijving overeenkomst  beide partijen hebben ook betrekking op de verbintenis van beide partijen.

  2. Beide partijen zijn verantwoordelijk voor datgene wat is afgesproken zoals vermeld staat in de overeenkomst.

  3. Mocht een partij zich terugtrekken uit deze overeenkomst dan zijn de nog makende kosten / schulden voor zijn of haar rekening

  4 De terugtrekkende heeft alle inspanningen verricht  om de andere partij te ontlasten van de werkzaamheden / financiele tegemoetkomingen.

  5. Mochten beide partijen er niet uitkomen dan dient deze zaak uitsluitend via het Nederlands recht.

  Artikel 4 Aanbiedingen en offertes
  1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.
  2. Alle overeenkomsten komen pas tot stand wanneer deze door Sport en Fun Verhuur schriftelijk / per mail is bevestigd. Indien voor de
  bevestiging van de overeenkomst een zogenaamd contract door Sport en Fun Verhuur verzonden is naar de opdrachtgever per brief of mail, wordt de overeenkomstgeacht te zijn gesloten op het moment dat Sport en Fun Verhuur één exemplaar van de overeenkomst retour ontvangt, binnen de daarvoor schriftelijke of per mail kenbaar gemaakte termijn. Indien opdrachtgever mondeling / whats app een opdracht toezegt, waarbij op verzoek van opdrachtgever nog geen bevestiging of overeenkomst wordt opgemaakt en de werkzaamheden reeds gestart zijn of inmiddels voldaan zijn, wordt er geacht een overeenkomst te zijn gesloten zoals in de offerte vermeld staat..
  3. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het
  kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
  4. Een samengestelde prijsopgave verplicht Sport en Fun Verhuur niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
  5. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

  Artikel 5 Uitvoering van de overeenkomst
  1. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Sport en Fun Verhuur het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
  2. De benodigde gegevens, waarmee de uitvoering van de opdracht naar behoren kan geschieden, worden door opdrachtgever op de door
  Sport en Fun Verhuur gewenste wijze verstrekt. Tevens verschaft opdrachtgever alle verdere noodzakelijke medewerking, ten behoeve van de
  uitvoering van de opdracht.
  3. Indien de verstrekking van gegevens, ofwel de noodzakelijke medewerking van de opdrachtgever, niet naar behoren plaatsvindt, behoudt
  Sport en Fun Verhuur zich het recht om de voorbereiding dan wel de uitvoering van de opdracht te staken.
  4. De geleden schade, voortkomend uit het staken van de werkzaamheden, zal worden vergoed door opdrachtgever.
  5. Zowel opdrachtgever als Sport en Fun Verhuur is verplicht de verstrekte informatie, van welke aard dan ook, geheim te houden, tenzij de wettelijke verplichting openbaarmaking vereist.
  6. Indien voor de uitvoering van de overeenkomst vergunningen of ontheffingen nodig zijn, dient opdrachtgever hier voor te zorgen. Indien de
  uitvoering van de overeenkomst geen (gedeeltelijke) doorgang kan vinden vanwege het ontbreken van de benodigde vergunningen of
  ontheffingen, blijft de betalingsverplichting zoals overeengekomen in de overeenkomst ongewijzigd bestaan. Opdrachtgever zal derhalve de totale reserveringswaarde te allen tijde voldoen.

  Artikel 6 Mutaties in de overeenkomst
  1. Indien opdrachtgever, na de totstandkoming van de opdracht, wijzigingen wenst aan te brengen in de overeenkomst, worden deze
  wijzigingen door schriftelijk/mail aan opdrachtgever bevestigd. De gewenste wijzigingen worden alleen in de overeenkomst verwerkt,
  indien de wijzigingen door Sport en Fun Verhuur redelijkerwijs uit te voeren zijn. De financiële en andersoortige consequenties, voortkomend uit de wijziging, worden door schriftelijk Sport en Fun Verhuur doorgegeven aan opdrachtgever en in rekening gebracht.
  2. behoudt Sport en Fun Verhuur zich het recht om wijzigingen in de overeenkomst aan te brengen, indien nakoming van de overeenkomst anders niet of
  allerminst mogelijk is. zal zorgen Sport en Fun Verhuur voor wijzigingen die naar alle redelijkheid in overeenstemming zijn met de aard van de
  gewijzigde onderdelen van de overeenkomst. De benodigde wijzigingen worden, na overleg met opdrachtgever, schriftelijk bevestigd door
  Sport en Fun Verhuur.

  Artikel 7 Facturering en betaling
  1. Het door huurder verschuldigde bedrag (huursom) wordt verhoogd met een borgsom van minimaal € 200,- indien het verhuurde niet verzorgd
  wordt geleverd of afgehaald.
  2. Tenzij in de overeenkomst of bevestiging uitdrukkelijk anders is vermeld, dient opdrachtgever het volledige bedrag uiterlijk 3 weken na
  verhuurdatum te hebben voldaan of contant te voldoen bij het afhalen van verhuurde (huursom vermeerderd met de borgsom). Voor de te
  verrichten betalingen verstuurt Sport en Fun Verhuur facturen of worden de facturen, bij contante betaling, meegegeven bij het afhalen.
  3. Indien opdrachtgever niet aan de verplichtingen, zoals genoemd in artikel 6.1 of anders zoals vermeld in de overeenkomst of bevestiging,
  voldoet, zal de overeenkomst worden ontbonden. De door de opdrachtgever aangegane financiële verplichtingen ten aanzien van
  Sport en Fun Verhuur blijven echter van toepassing.
  4. Indien nodig vindt na uitvoering van de overeenkomst een definitieve afrekening plaats, eventueel op basis van de in de overeenkomst of
  bevestiging vermelde voorwaarden. Voor de te verrichte betalingen verstuurt Sport en Fun Verhuur facturen.

  Artikel 8 zie website rubrieken:  fun / sport / clinics / specials / feest & catering / aktie
  1. Sport en Fun Verhuur is gedurende de uitvoering van de opdracht niet verantwoordelijk voor beschadiging of vermissing van persoonlijke eigendommen van de aanwezige personen en deelnemers. Tevens is Sport en Fun Verhuur niet verantwoordelijk voor lichamelijk letsel van de aanwezige personen en deelnemers.
  2. De verhuurde objecten blijven eigendom van Sport en Fun Verhuur en mogen zonder schriftelijke toestemming van Sport en Fun Verhuur niet worden onderverhuurd, weder verhuurd of uitgeleend.
  3. Het verhuurde kan zowel verzorgd als niet-verzorgd worden geleverd. Onder verzorging wordt verstaan dat Sport en Fun Verhuur naast het verhuurde tevens personen beschikbaar stelt ter bediening, begeleiding of bewaking van de in gebruik gegeven zaken. Onder niet-verzorgd wordt
  verstaan dat het verhuurde zonder personen ter beschikking wordt gesteld.
  4. In geval van niet-verzorgde verhuur is de huurder gehouden om het verhuurde voorafgaand aan de ingebruikneming of installatie te
  inspecteren op gebreken en / of beschadigingen en de bijgeleverde gebruiksaanwijzing voor op en afbouw nauwkeurig op te volgen.. Eventuele gebreken of beschadigingen dienen terstond aan Sport en Fun Verhuur kenbaar gemaakt te worden, voorafgaand aan de ingebruikneming van het verhuurde door huurder.
  5. De huurder is verplicht het verhuurde te gebruiken overeenkomstig het doel waarvoor het is bestemd. Huurder dient het verhuurde tevens
  zorgvuldig te gebruiken met de daarbij behorende spelregels op te hangen en het verhuurde te bewaken. Het verhuurde dient aan Sport en Fun Verhuur in dezelfde staat als waarin het verhuurde ontvangen is (met inachtneming van artikel 7.4) terug te worden gegeven.
  6. Aan het verhuurde mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Sport en Fun Verhuur geen bewerkingen worden verricht, zoals
  schilderen, belettering, zagen, lassen enzovoorts. Indien huurder zonder schriftelijke toestemming bewerkingen op het verhuurde verricht,
  wordt huurder de kosten van de schade in rekening gebracht. Huurder zal deze kosten direct voldoen. Indien door de bewerkingen of
  veranderingen het verhuurde niet of niet volledig functioneert, kan huurder geen aanspraak maken op reductie van de huursom.
  7. Indien het verhuurde voor één dag is verhuurd dient huurder het verhuurde op dezelfde dag terug te brengen tenzij schriftelijk uitdrukkelijk
  anders is overeengekomen. Bij langer gebruik dan de overeengekomen termijn worden de extra huurkosten in rekening gebracht. Het is
  huurder niet toegestaan zonder toestemming van Sport en Fun Verhuur de huurtermijn te verlengen.

  Artikel 9 Aansprakelijkheid
  1. In geval van beschadiging of vermissing van het verhuurde of een gedeelte daarvan, is huurder altijd aansprakelijk voor de daarmee
  verband houdende schade, al dan niet met schuld van de huurder en onverschillig of zulks toerekenbaar is of niet.
  2. In geval huurder zelf het transport van het verhuurde verzorgt, vangt de aansprakelijkheid van de huurder en de verplichting van de
  huurder als eerder genoemd in artikel 7.4 aan, zodra het verhuurde aan de huurder is afgegeven en ter beschikking is gesteld.

  3. Indien externa partij Sport en Fun Verhuur inhuurt voor transport materialen derden en eventueel op en afbouw van deze materialen is huurder (externe partij) altijd aansprakelijk voor de daarmee verband houdende schade, al dan niet met schuld van Sport en Fun Verhuur.

  4. Behoudens op grond van bepalingen van dwingend recht, behoudens in het geval van opzet of grove schuld en behoudens het
  hierboven in artikel 8.1 en 8.2 en 8.3 bepaalde, is Sport en Fun Verhuur niet gehouden tot vergoeding van enige schade, van welke aard dan ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, schade aan roerende of onroerende zaken, dan wel aan personen, zowel aan de zijde van huurder als bij derden. De huurder / externe partij vrijwaart Sport en Fun Verhuur van eventuele vorderingen van derden.

  Artikel 10 Annulering
  1. Opdrachtgever dient de annulering schriftelijk kenbaar te maken.
  2. In geval van annulering door de opdrachtgever / huurder worden annuleringskosten in rekening gebracht, volgens onderstaand schema.
  Onder de totale huursom worden alle overeengekomen kosten verstaan, waaronder huurkosten, verzorgingskosten, transportkosten, op- en afbouwkosten enzovoorts.
  Bij annulering tot 6 maanden voor verhuurdatum is opdrachtgever 50% van de totale huursom verschuldigd.
  Bij annulering tot 3 maanden voor verhuurdatum is opdrachtgever 75% van de totale huursom verschuldigd.

  Bij annulering tot 21 dagen voor verhuurdatum is opdrachtgever 100% van de totale huursom verschuldigd.

  Artikel 11 slechtweer verzekering Sport en Fun Verhuur

  1. Bij plaatsing van een order van een gehuurde product of producten is het mogelijk een slechtweer verzekering af te sluiten. Dit product door de verhuurde betreft echter geen annuleringsverzekering of verzekering tegen diefstal of ongevallen of beschadigingen aan het gehuurde product / producten.

  2. De slechtweer verzekering is alleen af te sluiten ten tijden van akkoord overeenkomst gehuurde product(en)

  3. Huurder kan tot 24 uur voor levering het gehuurde product op desbetreffende datum wijzigen.

  4. Wijziging datum gehuurde product(en)dient binnen 24 maanden na overeenkomst te zijn doorgegeven aan verhuurde.

  5. Wijzigen van datum is slechts eenmaal mogelijk en dient per mail te worden voldaan.

  6. Wijzigen datum enkel mogelijk door omstandigheden betreffende slechtweersvoorspelling. Alle overige wijzigingen zijn niet toegestaan.

  7. Bedrag slechtweersverzekering staat vermeld op factuur gehuurde producten en gelden dezelfde voorwaarden als gehuurde product(en)

  8. Slechtweer verzekering geldt voor zelf afhalen / bezorgen / bezorgen met op en afbouw en evt. verzorgen.

  9. slechtweer verzekering alleen geldig indien vermeld staat bij een product op de website. (alle luchtkussens / unihockeyboarding / alu. volleybalpalen)

  10. slechtweerverzekering niet geldig voor rubriek klein materiaal / feest catering / specials / clinic / akties / hardeboardings

  Artikel 12 Overmacht en weersomstandigheden
  1. Onder overmacht wordt verstaan al hetgeen daarover in de wet en jurisprudentie vermeld wordt. Sport en Fun Verhuur heeft het recht zich op overmacht te beroepen indien (verdere) nakoming van de overeenkomst verhinderd wordt. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere voorwaarden en verplichtingen van Sport en Fun Verhuur opgeschort, zonder dat Sport en Fun Verhuur tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.
  2. Onder overmacht worden eveneens omstandigheden bedoeld op grond waarvan (verdere) nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs
  door Sport en Fun Verhuur niet mogelijk is, waaronder begrepen onder andere het niet voldoen door leveranciers van Sport en Fun Verhuur aan hun verplichtingen, transportmoeilijkheden, brand, wateroverlast, staking, werkonderbreking, import- of handelsverboden, uitsluiting of andere calamiteiten, die de bedrijfsvoering verhinderen of beperken.
  3. Indien zich weersomstandigheden voordoen, waarin het gebruik van het verhuurde voor de gebruikers en eventuele begeleiders of
  verzorgers, niet naar behoren mogelijk is, heeft de huurder geen recht op schadevergoeding en kan Sport en Fun Verhuur nimmer aansprakelijk worden gesteld voor door de huurder eventueel geleden schade. De betalingsverplichting van huurder blijft ongewijzigd, ongeacht de weersomstandigheden gedurende de huurperiode.

  Artikel 13 Informatievoorziening
  1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit
  andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard
  van de informatie.
  2. Alle door de opdrachtgever verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden
  gebruikt door Sport en Fun Verhuur en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van de opdrachtgever worden verveelvoudigd,
  openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
  3. Sport en Fun Verhuur behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

  Artikel 14 Slotbepalingen
  1. Op iedere offerte en overeenkomst tussen Sport en Fun Verhuur en de opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
  2. Afwijkingen van en / of aanvullingen op deze Algemene Voorwaarden dienen expliciet in de overeenkomst opgenomen te worden